Algemene Voorwaarden Interieurstudio M/L

Algemene voorwaarden Trainingen en opleidingen

Artikel 1. Algemeen
Definities:
a. Interieurstudio ML: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08184004, gevestigd aan Van Limburg Stirumlaan
16, 8091 CK WEZEP
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieurstudio ML een overeenkomst
sluit.
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Interieurstudio ML.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor trainingen en
opleidingen die de opdrachtgever sluit met Interieurstudio ML.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
diensten van Interieurstudio ML en op elke met Interieurstudio ML gesloten Overeenkomst voor
trainingen en opleidingen.
2.2. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
uitgesloten tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door Interieurstudio ML.
2.4. Indien de Opdrachtgever zorgt voor inschrijving van deelnemers zijnde werknemers, dan
verplicht de Opdrachtgever zich jegens Interieurstudio ML de Algemene Voorwaarden aan die
Deelnemer op te leggen.
2.5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan
zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of
vernietigdebepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige
bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde
bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1. Een Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever zich via de mail akkoord
heeft verklaard met de Overeenkomst en de toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden.
3.2. Inschrijving vindt plaats per mail of via het inschrijfformulier op de website van Styling &
Matching.
3.3. Wijzigingen in de Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen
opdrachtgever en Interieurstudio ML zijn overeengekomen.
3.4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over
te dragen aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming van Interieurstudio ML.

Artikel 4. Deelnemers
Interieurstudio ML heeft de bevoegdheid een Deelnemer het recht op verdere deelname aan
de Training geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, indien Interieurstudio ML door het gedrag van een
Deelnemer belemmerd wordt in de uitvoering van de Overeenkomst, één en ander
uitsluitend ter beoordeling van Interieurstudio ML.

Artikel 5. Annulering en/of verplaatsing van de Opleiding
5.1 Voor deelnemers (consumenten) is er bij aanmelding een bedenktijd van tenminste 14 dagen.
Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever
deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. Na de bedenktijd van
14 dagen wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht!
5.2 Interieurstudio ML is gerechtigd om een opleiding voorafgaand aan de aanvang te annuleren
indien het aantal aanmeldingen naar het oordeel van Interieurstudio ML onvoldoende is. In dat
geval staat het Interieurstudio ML vrij om met de Opdrachtgever overeen te komen dat de
betreffende Opleiding op een andere datum, locatie en /of ander tijdstip zal worden gevolgd
dan wel de betreffende Opleiding zonder vergoeding van geleden schade te annuleren. In
geval van annulering door Interieurstudio ML, zal Interieurstudio ML het reeds door de
Opdrachtgever betaalde bedrag voor de geannuleerde Opleiding restitueren.
5.3 Bij annulering van de inschrijving binnen 7 dagen voor cursusaanvang wordt 60% van het
cursusgeld in rekening gebracht.
5.4 Indien je na de start van de opleiding, om welke reden dan ook, wilt/moet stoppen met het
volgen van de opleiding is restitutie van (een deel van) het betaalde cursusgeld niet meer
mogelijk. Uitzondering hierop is een ernstige ziekte of andere calamiteit.
Je krijgt echter de eenmalige mogelijkheid om (zonder extra kosten) deel te nemen aan de
eerstvolgende lesgroep die gaat starten.*. Je meldt je hiervoor minimaal 1 maand voor
cursusaanvang aan en vermeld bij je inschrijving dat je na een annulering wilt inschrijven.
5.5 In het geval er door ernstige ziekte of calamiteiten een opleiding door de organisatie nà de
cursusstart beëindigd zou moeten worden volgt naar rato van het betaalde cursusbedrag (en
het aantal lessen bij de opleiding) een restitutie van de niet aangeboden lessen.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden
6.1 14 dagen voor aanvang van de opleiding worden de facturen verstuurd. Factuur dient voor
aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Deelbetalingen is in sommige gevallen mogelijk. Dit
is uitsluitend mogelijk na overleg en toestemming van Interieurstudio ML.
6.2 Niet-tijdige betaling. Je bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
Interieurstudio ML zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en
geeft je de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog
te betalen.
a) Indien je niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt Interieurstudio ML je een
herinnering. Je krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.
b) Als je na het verstrijken van deze termijn niet hebt betaald, is Interieurstudio ML gerechtigd
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de
buitengerechtelijke incassokosten.
c) Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- ; 10%
over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van
€ 40,-.

Artikel 7. Overmacht
In geval van overmacht, als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst door Interieurstudio
ML blijvend dan wel tijdelijk, geheel dan wel gedeeltelijk onmogelijk is, heeft Interieurstudio ML de
bevoegdheid de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden zonder tot schadevergoeding
gehouden te zijn.
Artikel 8. Ontbinding
De overeenkomst kan door ieder der partijen zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van
faillissement wordt gebracht, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging,
ondercuratelestelling of anderszins de beschikkings- bevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan
verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
als boedelschuld erkent.

Artikel 9. Auteursrecht
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het
samengestelde en verstrekte Opleidingsmateriaal berust bij Interieurstudio ML, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het is Opdrachtgever en/of cursist niet toegestaan dit
opleidingsmateriaal zonder voorafgaande toestemming van Interieurstudio ML, buiten de
opleiding om, voor welke doeleinden dan ook en op welke wijze dan ook, te gebruiken dan wel
ter beschikking te stellen aan derden.
9.2. De Opdrachtgever en/of cursist verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor
zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 10. Persoonsgegevens en omgang vertrouwelijkheid
10.1 Door het aangaan van een Overeenkomst met Interieurstudio ML wordt aan Interieurstudio ML
toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Interieurstudio ML uitsluitend gebruiken voor
haar eigen activiteiten en beheren op de wijze die de AVG 2018 voorschrijft. De Interieurstudio
ML privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening en op onze
activiteiten voor marketing en contractbeheer van klanten en leveranciers.
10.2 Video of geluidsopnames
Het is niet toegestaan om video of geluidsopnames te maken tijdens de bijeenkomsten. Het
maken van foto’s is toegestaan, maar alleen voor eigen gebruik en in overleg met de docent.
10.3 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Alle deelnemers en docenten zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie,
dat wil zeggen alle informatie waarvan zij tijdens het deelnemen aan trainingen, cursussen en
opleidingen kennisnemen. Ook de inhoud van de trainingen, cursussen en opleidingen mogen
niet aan derden worden doorgegeven.
10.4. Veiligheid
De deelnemer verplicht zich om gedragsregels en veiligheidsvoorschriften, die gelden
op de locatie van de training, in acht te nemen. Van de deelnemers wordt een
respectvolle bejegening van elkaar en naar elkaar verwacht.

Artikel 11. Klachtenregeling
11.1 Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan een
persoonlijke relatie met onze klant en korte communicatielijnen. Jouw klacht nemen
wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze diensten verder te
verbeteren. Daarom vragen wij je ook om zodra je niet tevreden bent, direct contact
met ons op te nemen zodat wij een afspraak kunnen maken voor een persoonlijk
gesprek. Hiermee hopen wij je ontevredenheid zo snel mogelijk weg te kunnen
nemen en een passende oplossing te kunnen bieden.
Mocht je ondanks onze geleverde inspanningen, niet tevreden zijn, dan kun je een
klacht indienen.
11.2. Indienen van een klacht
Je kunt je klacht schriftelijk indienen: Interieurstudio ML, Marian Lunsing, Van Limburg
Stirumlaan 16, 8091 CK WEZEP. Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen
vragen wij minimaal onderstaande gegevens: je naam, adres en woonplaats, de
datum waarop je je brief verstuurt, een beschrijving van je klacht, eventuele relevante
kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.
Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe beter wij in staat zijn je klacht
te beoordelen.
11.3. Behandeling klacht
Binnen één week na ontvangst van je klacht ontvangt je een schriftelijke
ontvangstbevestiging. In deze brief wordt je geïnformeerd over degene bij wie je
klacht wordt behandeld en over de periode waarbinnen je klacht wordt beoordeeld.
Wij streven er altijd naar om dit binnen 14 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit
niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht.
11.4. Mocht Interieurstudio ML je klacht niet naar behoren oplossen, of ben je niet tevreden
met de uitkomst, dan kun je je met je klacht wenden tot: Silva, Antoine van den Bos,
telefoonnummer 06- 16588425. Het oordeel van bovengenoemde onafhankelijke
derde partij is bindend. De consequenties hiervan handelt Interieurstudio ML binnen
een redelijke termijn af.
11.5. Registratie van de klacht. Je klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De
klacht en afhandeling wordt geregistreerd en gedurende minimaal 2 jaar bewaard.

Artikel 12. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Interieurstudio ML partij is, is uitsluitend Nederlands
    recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
    uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
    woonplaats heeft.
  2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
    ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.