Examenreglement

Examenreglement Styling & Matching Academy

Artikel 1: Doel examen

Het doel van het examen is dat de cursist zich kan laten toetsen op voldoende deskundigheid. Nadat het examen succesvol is afgerond, bezit de cursist voldoende kennis op het gebied van de Binnenhuisarchitectuur of Interieurstyling om in dit vak werkzaam te zijn in de breedste zin van het woord.

Erkenning diploma

De waarde van de diploma zit in het vakmanschap dat je je eigen hebt gemaakt. Tijdens de opleiding stel je een portfolio samen en daarna rond je de opleiding af met een examenopdracht. Dat is het bewijs van je kennis en kunde. Onze diploma is niet een door de overheid erkend diploma met een daaraan gekoppeld crebonummer. Wel zijn onze opleidingen en trainingen gecertificeerd door CRKBO en voldoen wij aan alle kwaliteitseisen die daaraan gesteld zijn. Om hier geregistreerd te staan, moeten onze opleidingen en trainingen aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden voldoen en vinden er regelmatig audits plaats.

Artikel 2: De opbouw van het examen

Deel 1: Portfolio opdrachten

Tijdens de opleiding worden 5 portfolio opdrachten gemaakt en door de docent beoordeeld. Deze vormen het eerste deel van het examen.

Deel 2: Examenopdracht

Via het examenbureau ontvang je, na inschrijving de examenopdracht. Deze wordt tijden het examen beoordeeld.

Artikel 3: Examen

Inschrijven gaat als volgt:

Bij de opleiding Interieurstylist kun je op lesdag 4 de beslissing nemen of je wel of niet examen wilt doen. Bij de opleiding Binnenhuisarchitectuur is dat op lesdag 5. Inschrijving gaat via mail of contactformulier op de website. Tijdens de laatste lesdag is er voldoende gelegenheid om de examenopdracht te bespreken en feedback te krijgen van de docent.

 1. Na inschrijving ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging
 2. De cursist ontvangt vervolgens de factuur.
 3. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief en ontvangt de cursist hier een bevestiging van.
 4. Uiterlijk twee weken voor de examendatum ontvangt de kandidaat de examenoproep.

Artikel 4: De examenopdracht

Deze opdracht bestaat uit:

 1. Beschrijving van de casus.
 2. Een bijbehorende opdracht.
 3. Het beoordelingsformat
 4. Een beschrijving van het verloop van het examen.

Examenopdracht

Wanneer de cursist niet binnen 5 werkdagen na betaling van het examen, nog geen eindopdracht heeft ontvangen, dient de cursist contact op te nemen met het examenbureau.

Praktijkopdracht

 1. Deze opdracht wordt door de examenkandidaat thuis gemaakt.
 2. De examinatoren zijn twee vakspecialisten. Het examen wordt beoordeeld volgens het beoordelingsformulier dat vooraf aan de examenkandidaat is uitgereikt. Naast de examenkandidaat en de examinatoren is er niemand aanwezig bij het examen.
 3. Voor het presenteren van de opdrachten heb je maximaal 30 minuten de tijd.
 4. Het examen ziet er als volgt uit:* 5 minuten voorbereiden

  * 15 minuten presenteren

  * 5 minuten vragen beantwoorden

  * 5 minuten opruimen

 5. Zorg ervoor dat je de presentaties goed hebt voorbereid en vragen van de examencommissie kunt beantwoorden. De examencommissie moet je zien als je opdrachtgever, waarvoor je dit ontwerp hebt gemaakt.
 6. Je kunt ook stalen en voorbeelden van de materialen mee brengen voor de presentatie. Zorg dat je kennis hebt van de materialen.
 7. Na je presentaties lever je de opdrachten in bij de examencommissie.
 8. Zorg ervoor dat alle onderdelen duidelijk voorzien zijn van je naam.
 9. Kom op tijd! 15 minuten voor aanvang van je examen mag je plaatsnemen op de gang voor het lokaal waar het examen wordt afgenomen. Kom alleen!

Artikel 5: Examencommissie

 1. De examencommissie bestaat voor het merendeel uit deskundigen.
 2. Deskundig is hij/zij die ruime ervaring heeft op het gebied van examens of kennis bezit op het gebied van de Binnenhuisarchitectuur of Interieurstyling.
 3. De examencommissie kan zich eventueel laten bijstaan door beoordelaars en toezichthouders. De examinatoren en beoordelaars dienen voor het merendeel deskundig te zijn in de zin van de wet.
 4. De examencommissie ziet er tevens op toe dat de examenopdrachten aansluiten bij de in de opleiding behandelde lesstof.
 5. De taken van de examencommissie zijn het samenstellen van de examenopgaven, het vaststellen van de beoordelingsrichtlijnen, het corrigeren van de gemaakte opgaven en het vaststellen van het eindcijfer.

Artikel 6: Onvoorziene en bijzondere omstandigheden

In onvoorziene omstandigheden beslist de voorzitter van de examencommissie.

Artikel 7: Geheimhouding

De voorzitter van de examencommissie draagt zorg voor, dat de examenopgaven met de vereiste geheimhouding worden bewaard.

Artikel 8: Beoordeling examen

De beoordeling van de examens geschiedt door een of meerdere examinatoren, die als zodanig zijn aangewezen door de examencommissie. De opdracht wordt beoordeeld op basis van een beoordelingsformat. Als de moduleopdracht met een voldoende (≥ 5,5) wordt beoordeeld, heb je aangetoond dat je de algemene leerdoelen van deze module beheerst.

Artikel 9: Examenresultaten

De uitslag van het examen wordt binnen 14 dagen schriftelijk  aan de kandidaten meegedeeld.  Ben je geslaagd dan zit daar gelijk je diploma bij. Mocht je onverhoopt een onvoldoende halen dan kun je in aanmerking komen voor een herexamen. Dit kan ook een vorm van een deelexamen zijn. Dit is afhankelijk van de uitslag.