Algemene voorwaarden Styling & Matching

Algemene voorwaarden Styling & Matching Academy

Artikel 1 Algemeen

Definities: a. Styling & Matching: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51500809, gevestigd aan Herenweg 98, 8025 AD Zwolle. b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Styling & Matching een overeenkomst sluit. c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Styling & Matching.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Styling & Matching.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Styling & Matching en op elke met Styling & Matching gesloten Overeenkomst.

2.2. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door Styling & Matching.

2.4. Indien de Opdrachtgever zorgt voor inschrijving van deelnemers zijnde werknemers, dan verplicht de Opdrachtgever zich jegens Styling & Matching de Algemene Voorwaarden aan die Deelnemer op te leggen.

2.5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. Een Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever zich door ondertekening akkoord heeft verklaard met de Overeenkomst en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.2. Inschrijving vindt plaats  per email , of  via het inschrijfformulier op de website van Styling & Matching.

3.3. Wijzigingen in de Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Styling & Matching zijn overeengekomen.

3.4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming van Styling & Matching.

Artikel 4. Deelnemers

4.  Styling & Matching heeft de bevoegdheid een Deelnemer het recht op verdere deelname aan de Opleiding geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, indien Styling & Matching door het gedrag van een Deelnemer belemmerd wordt in de uitvoering van de Overeenkomst, één en ander uitsluitend ter beoordeling van Styling & Matching.

Artikel 5. Annulering en/of verplaatsing van de Opleiding

5.1 Voor deelnemers (consumenten) is er bij aanmelding een bedenktijd van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. Na de bedenktijd van 14 dagen wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht!

5.2 Styling & Matching is gerechtigd om een opleiding voorafgaand aan de aanvang te annuleren indien het aantal aanmeldingen naar het oordeel van Styling & Matching onvoldoende is. In dat geval staat het Styling & Matching vrij om  met de Opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende Opleiding op een andere datum, locatie en /of ander tijdstip zal worden gevolgd dan wel  de betreffende Opleiding zonder vergoeding van geleden schade te annuleren. In geval van annulering door Styling & Matching, zal Styling & Matching het reeds door de Opdrachtgever betaalde bedrag voor de geannuleerde Opleiding restitueren.

5.3 Bij annulering van de inschrijving binnen 7 dagen voor cursusaanvang wordt 60% van het cursusgeld in rekening gebracht.

5.4 Indien je na de start van de opleiding, om welke reden dan ook, wilt/moet stoppen met het volgen van de opleiding is restitutie van (een deel van) het betaalde cursusgeld niet meer mogelijk.  Uitzondering hierop is een ernstige ziekte of andere calamiteit.

Je krijgt echter de eenmalige mogelijkheid om (zonder extra kosten) deel te nemen aan de eerstvolgende lesgroep die gaat starten.*. Je meldt je hiervoor minimaal 1 maand voor cursusaanvang aan en vermeld bij je inschrijving dat je na een annulering wilt inschrijven.

5.5 In het geval er door ernstige ziekte of calamiteiten een opleiding door de organisatie nà de cursusstart beëindigd zou moeten worden volgt naar rato van het betaalde cursusbedrag (en het aantal lessen bij de opleiding) een restitutie van de niet aangeboden lessen.

Artikel 6. Betaling

6.1 14 dagen voor aanvang van de opleiding worden de facturen verstuurd. Factuur dient voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Deelbetalingen is in sommige gevallen mogelijk. Dit is uitsluitend mogelijk na overleg en toestemming van Styling & Matching.

6.2 Niet-tijdige betaling. Je bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Styling & Matching zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft je de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

a) Indien je niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt Styling & Matching je een herinnering. Je krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.

b) Als je na het verstrijken van deze termijn niet hebt betaald, is Styling & Matching gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.

c) Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- ; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 7. Overmacht

10.1. In geval van overmacht, als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst door Styling & Matching blijvend dan wel tijdelijk, geheel dan wel gedeeltelijk onmogelijk is, heeft Styling & Matching de bevoegdheid de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8. Ontbinding

De overeenkomst kan door ieder der partijen zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt gebracht, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkings- bevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 9. Auteursrecht

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het samengestelde en verstrekte Opleidingsmateriaal berust bij Styling & Matching, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het is Opdrachtgever en/of cursist niet toegestaan dit opleidingsmateriaal zonder voorafgaande toestemming van Styling & Matching, buiten de opleiding om, voor welke doeleinden dan ook en op welke wijze dan ook, te gebruiken dan wel ter beschikking te stellen aan derden.

9.2. De Opdrachtgever en/of cursist verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Door het aangaan van een Overeenkomst met Styling & Matching wordt aan Styling & Matching toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Styling & Matching uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en beheren op de wijze die de AVG 2018 voorschrijft. De Styling & Matching privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening en op onze activiteiten voor marketing en contractbeheer van klanten en leveranciers.

10.2 Video of geluidsopnames
Het is niet toegestaan om video of geluidsopnames te maken tijdens de bijeenkomsten. Het
maken van foto’s is toegestaan, maar alleen voor eigen gebruik en in overleg met de docent.

10.3 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Alle deelnemers en docenten zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie,
dat wil zeggen alle informatie waarvan zij tijdens het deelnemen aan trainingen, cursussen en
opleidingen kennisnemen. Ook de inhoud van de trainingen, cursussen en opleidingen mogen
niet aan derden worden doorgegeven.

10.4. Veiligheid
De deelnemer verplicht zich om gedragsregels en veiligheidsvoorschriften, die gelden
op de locatie van de training, in acht te nemen. Van de deelnemers wordt een
respectvolle bejegening van elkaar en naar elkaar verwacht.

Artikel 11. Klachtenregeling

11.1 Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan een persoonlijke relatie met onze klant en korte communicatielijnen. Jouw klacht nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze diensten verder te verbeteren. Daarom vragen wij je ook om zodra je niet tevreden bent, direct contact met ons op te nemen zodat wij een afspraak kunnen maken voor een persoonlijk gesprek. Hiermee hopen wij je ontevredenheid zo snel mogelijk weg te kunnen nemen en een passende oplossing te kunnen bieden.

Mocht je ondanks onze geleverde inspanningen, niet tevreden zijn, dan kun je een klacht indienen.

11.2. Indienen van een klacht

Je kunt je  klacht schriftelijk indienen. Styling & Matching, Suzanne van der Veen, Herenweg 98, 8025 AD Zwolle.  Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij minimaal onderstaande gegevens: je naam, adres en woonplaats, de datum waarop je je brief verstuurt, een beschrijving van je klacht, eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe beter wij in staat zijn je klacht te beoordelen.

11.3. Behandeling klacht

Binnen één week na ontvangst van je klacht ontvangt je een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief wordt je geïnformeerd over degene bij wie je klacht wordt behandeld en over de periode waarbinnen je klacht wordt beoordeeld. Wij streven er altijd naar om dit binnen 14 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht.

11.4. Mocht Styling & Matching je klacht niet naar behoren oplossen, of ben je niet tevreden met de uitkomst, dan kun je je met je klacht wenden tot: Silva, Antoine van den Bos, telefoonnummer 06- 16588425. Het oordeel van bovengenoemde onafhankelijke derde partij is bindend. De consequenties hiervan handelt Styling & Matching binnen een redelijke termijn af.

11.5. Registratie van de klacht. Je klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De klacht en afhandeling wordt geregistreerd en gedurende minimaal 2 jaar bewaard.

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Styling & Matching partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.

12.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben  ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.