Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Styling & Matching Academy

Artikel 1 Algemeen
Definities: a. Styling & Matching: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51500809, gevestigd aan Herenweg 98,
8025 AD Zwolle. b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Styling & Matching een
overeenkomst sluit. c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Styling
& Matching.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit
met Styling & Matching.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van
Styling & Matching en op elke met Styling & Matching gesloten Overeenkomst.
2.2. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
uitgesloten tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door Styling & Matching.
2.4. Indien de Opdrachtgever zorgt voor inschrijving van deelnemers zijnde werknemers, dan
verplicht de Opdrachtgever zich jegens Styling & Matching de Algemene Voorwaarden aan die
Deelnemer op te leggen.
2.5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan
zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde
bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en)
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht
wordt genomen.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1. Een Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever zich door ondertekening akkoord heeft
verklaard met de Overeenkomst en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3.2. Inschrijving vindt plaats per email , of via het inschrijfformulier op de website van Styling &
Matching.
3.3. Wijzigingen in de Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen
opdrachtgever en Styling & Matching zijn overeengekomen.
3.4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te
dragen aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming van Styling & Matching.

Artikel 4. Deelnemers
4. Styling & Matching heeft de bevoegdheid een Deelnemer het recht op verdere deelname aan de
Opleiding geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, indien Styling & Matching door het gedrag van een
Deelnemer belemmerd wordt in de uitvoering van de Overeenkomst, één en ander uitsluitend ter
beoordeling van Styling & Matching.

Artikel 5. Annulering en/of verplaatsing van de Opleiding
5.1 Voor deelnemers (consumenten) is er bij aanmelding een bedenktijd van tenminste 14 dagen.
Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze
betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. Na de bedenktijd van 14 dagen
wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht!
5.2 Styling & Matching is gerechtigd om een opleiding voorafgaand aan de aanvang te annuleren
indien het aantal aanmeldingen naar het oordeel van Styling & Matching onvoldoende is. In dat geval
staat het Styling & Matching vrij om met de Opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende
Opleiding op een andere datum, locatie en /of ander tijdstip zal worden gevolgd dan wel de
betreffende Opleiding zonder vergoeding van geleden schade te annuleren. In geval van annulering
door Styling & Matching, zal Styling & Matching het reeds door de Opdrachtgever betaalde bedrag
voor de geannuleerde Opleiding restitueren.
5.3 Bij annulering van de inschrijving binnen 7 dagen voor cursusaanvang wordt 60% van het
cursusgeld in rekening gebracht.
5.4 Indien je na de start van de opleiding, om welke reden dan ook, wilt/moet stoppen met het
volgen van de opleiding is restitutie van (een deel van) het betaalde cursusgeld niet meer
mogelijk. Uitzondering hierop is een ernstige ziekte of andere calamiteit.
Je krijgt echter de eenmalige mogelijkheid om (zonder extra kosten) deel te nemen aan de
eerstvolgende lesgroep die gaat starten.*. Je meldt je hiervoor minimaal 1 maand voor
cursusaanvang aan en vermeld bij je inschrijving dat je na een annulering wilt inschrijven.
5.5 In het geval er door ernstige ziekte of calamiteiten een opleiding door de organisatie nà de
cursusstart beëindigd zou moeten worden volgt naar rato van het betaalde cursusbedrag (en het
aantal lessen bij de opleiding) een restitutie van de niet aangeboden lessen.

Artikel 6. Betaling
6.1 14 dagen voor aanvang van de opleiding worden de facturen verstuurd. Factuur dient voor
aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Deelbetalingen is in sommige gevallen mogelijk. Dit is
uitsluitend mogelijk na overleg en toestemming van Styling & Matching.
6.2 Niet-tijdige betaling. Je bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Styling &
Matching zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft je de
gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
a) Indien je niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt Styling & Matching je een
herinnering. Je krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.
b) Als je na het verstrijken van deze termijn niet hebt betaald, is Styling & Matching gerechtigd over
het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke
incassokosten.
c) Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- ; 10% over
de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 7. Overmacht
10.1. In geval van overmacht, als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst door Styling &
Matching blijvend dan wel tijdelijk, geheel dan wel gedeeltelijk onmogelijk is, heeft Styling &
Matching de bevoegdheid de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8. Ontbinding
De overeenkomst kan door ieder der partijen zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat
van faillissement wordt gebracht, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging,
ondercuratelestelling of anderszins de beschikkings- bevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan
verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
als boedelschuld erkent.

Artikel 9. Auteursrecht
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het
samengestelde en verstrekte Opleidingsmateriaal berust bij Styling & Matching, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen. Het is Opdrachtgever en/of cursist niet toegestaan dit opleidingsmateriaal
zonder voorafgaande toestemming van Styling & Matching, buiten de opleiding om, voor welke
doeleinden dan ook en op welke wijze dan ook, te gebruiken dan wel ter beschikking te stellen aan
derden.
9.2. De Opdrachtgever en/of cursist verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor
zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10. Door het aangaan van een Overeenkomst met Styling & Matching wordt aan Styling & Matching
toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Styling & Matching uitsluitend gebruiken voor haar
eigen activiteiten en beheren op de wijze die de AVG 2018 voorschrijft. De Styling & Matching
privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening en op onze activiteiten
voor marketing en contractbeheer van klanten en leveranciers.

Artikel 11. Klachtenregeling
11.1 Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan een
persoonlijke relatie met onze klant en korte communicatielijnen. Jouw klacht nemen wij dan ook
uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze diensten verder te verbeteren. Daarom
vragen wij je ook om zodra je niet tevreden bent, direct contact met ons op te nemen zodat wij een
afspraak kunnen maken voor een persoonlijk gesprek. Hiermee hopen wij je ontevredenheid zo snel
mogelijk weg te kunnen nemen en een passende oplossing te kunnen bieden.
Mocht je ondanks onze geleverde inspanningen, niet tevreden zijn, dan kun je een klacht indienen.
11.2. Indienen van een klacht
Je kunt je klacht schriftelijk indienen. Styling & Matching, Suzanne van der Veen, Herenweg 98, 8025
AD Zwolle. Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij minimaal onderstaande
gegevens: je naam, adres en woonplaats, de datum waarop je je brief verstuurt, een beschrijving van
je klacht, eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.
Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe beter wij in staat zijn je klacht te beoordelen.
11.3. Behandeling klacht
Binnen één week na ontvangst van je klacht ontvangt je een schriftelijke ontvangstbevestiging. In
deze brief wordt je geïnformeerd over degene bij wie je klacht wordt behandeld en over de periode
waarbinnen je klacht wordt beoordeeld. Wij streven er altijd naar om dit binnen 14 werkdagen te
doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht.
11.4. Mocht Styling & Matching je klacht niet naar behoren oplossen, of ben je niet tevreden met de
uitkomst, dan kun je je met je klacht wenden tot: Silva, Antoine van den Bos, telefoonnummer 06-
16588425. Het oordeel van bovengenoemde onafhankelijke derde partij is bindend. De
consequenties hiervan handelt Styling & Matching binnen een redelijke termijn af.
11.5. Registratie van de klacht. Je klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De klacht en
afhandeling wordt geregistreerd en gedurende minimaal 2 jaar bewaard.

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Styling & Matching partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats
in het buitenland heeft.
12.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.